fio

 

       Nasze stowarzyszenie otrzymało kolejne dofinansowanie na realizację projektu z Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury.         

      Nasza młodzież „wyłączona” jest z dostępności do wielu możliwości, jakie ich rówieśnikom daje miasto. Potrzeba projektu wynika z zainteresowania młodzieży tematyką pierwszej pomocy. W grudniu 2015r. przeprowadziliśmy ankietę wśród harcerzy na temat znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, wyniki były dla nas wielkim zaskoczeniem. Nikt z nich nie znał zasad pierwszej pomocy, nie umiał wykonać masażu serca ani sztucznego oddychania. Przyczyna tego stanu rzeczy wynika z braku edukacji w tym zakresie przez szkoły. Uczniowie gimnazjum nie mają zajęć z pierwszej pomocy. Na terenie naszej Gminy takie kursy nie odbywają się. Wyjątkiem są klasy I – III PSP w Dąbrównie, ale tu mają one zakres podstawowy. Z naszych obserwacji i rozmów z grupą docelową wynika, że mają oni chęć i predyspozycje do wzięcia udziału w tego typu działaniu. Tym bardziej, że są to osoby, które często wyjeżdżają na zawody, turnieje, obozy i chcą mieć wiedzę, jak pomóc innym i sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu bądź życiu.
       Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji młodzieży związanej z harcerstwem (30 osób) w wieku 12 – 15 lat należącej do 15 Działdowskiej Drużyny Harcerskiej Czerwone Płomienie, działającej przy Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie liczby osób znających zasady udzielania pierwszej pomocy. Każda osoba, która weźmie udział w szkoleniu poprawia bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej.
2. Wyposażenie młodzieży w niezbędny sprzęt szkoleniowy i ratowniczy umożliwiający im działalność. Zakup fantomów umożliwi doskonalenie umiejętności już po zakończeniu kursów pierwszej pomocy oraz organizację pokazów dla osób zainteresowanych. Plecaki ratownicze (zakupione ze środków pochodzących od sponsorów po zakończeniu projektu), apteczki umożliwią prowadzenie zabezpieczeń przedmedycznych imprez organizowanych na terenie Gminy.
3. Zrozumienie przez młodzież potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym, uczulenie na krzywdę drugiego człowieka, uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej, doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, kształtowanie postaw humanitarnych, nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

     Projekt ma na celu na przeprowadzeniu szeregu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zarówno teoretycznej jak i praktycznej) oraz wyłonienie grupy osób, która szkolona będzie także po zakończeniu projektu. Grupa ta będzie reprezentowała naszą Gminę na różnego rodzaju zawodach, konkursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Działania:
1. Zakup sprzętu szkoleniowego – podstawowy fantom do nauki resuscytacji oraz drobny sprzęt taki jak: środki dezynfekcyjne, jednorazowe maseczki do sztucznego oddychania, środki opatrunkowe, rękawiczki jednorazowe, itp.
2. Program szkoleń – wiedza i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy zdobyte przez wolontariuszy przydadzą się im też w przyszłości. Program szkoleń będzie więc jednym z elementów motywowania wolontariuszy, a co za tym idzie przyczyni się do ich długoterminowego zaangażowania. W sumie zostanie zorganizowanych 120 godzin szkoleniowych (60 h część teoretyczna i 60 h część praktyczna). Szkolenia będą prowadzone metodą wykładu z prezentacją multimedialną oraz metodą warsztatową. Uczestnicy poznają prawne aspekty pierwszej pomocy, zapoznają się z wiedzą nt. ratownictwa medycznego, czynności, procedur i sprzętu ratowniczego. Szkolenie zakończy się egzaminem.
Przewidywane rezultaty projektu:
1. Nabycie umiejętności z zakresu podstawowej pierwszej pomocy (wydane certyfikaty).
2. Uzyskanie umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy.
3. Promowanie społecznej odpowiedzialności za zdrowie.
4. Utworzenie Młodzieżowej Specjalistycznej Drużyny Harcerskiej składającej się z 10 osób.