asos

 


     Niezmiernie miło nam poinformować, że Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „Nasze Dzieci” pozyskało dotację na kolejny projekt, tym razem międzypokoleniowy, w wysokości 107 800,00 zł. Sukces o tyle dla nas ważny, bo konkurencja była bardzo duża. Na 957 złożonych w Priorytecie II wniosków tylko 131 otrzymało wsparcie w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014 – 2020. Nowy projekt pod nazwą „Starszy czy młodszy, chłopak czy dziewczyna ...-warsztaty międzypokoleniowe” będzie miał formę międzypokoleniowych zajęć o różnej tematyce. Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej osób starszych oraz wzrost integracji międzypokoleniowej 81- osobowej grupy osób starszych i młodzieży z terenu Gminy Dąbrówno poprzez udział tych osób w warsztatach artystycznych, wyjazdach kulturowych, zajęciach wolontariackich w okresie od VII-XII 2016 r.
W ramach projektu realizowane będą następujące działania:
1. Warsztaty taneczno-muzyczne.
2. Utworzona zostanie międzypokoleniowa sekcja wolontariatu.
3. Warsztaty rękodzieła ludowego: tkactwa, ceramiczne, zielarstwa i wikliniarstwa.
4. Organizacja imprez kulturowych w Gminie Dąbrówno:


• I MIĘDZYPOKOLENIOWY FESTYN KULTURALNY – na festynie zaprezentują się kapele i zespoły ludowe, które zostaną zaproszone z terenu całego kraju. Podczas festynu zaprezentowana zostanie także twórczość rękodzielnicza m.in. hafty i rzeźby (stoiska);
• ŚWIĘTO RYBY – zaproszone zostaną zespoły szantowe. Główną atrakcją Święta Ryby będzie wspólne gotowanie i degustacja zupy rybnej.


5. Wyjazdy kulturowe "Szlakiem ginących zawodów".

 

Zapraszamy do udziału w projekcie na pewno każdy znajdzie coś dla siebie!

 

Prezes Stowarzyszenia
Joanna Kaźmierska

fio

 

       Nasze stowarzyszenie otrzymało kolejne dofinansowanie na realizację projektu z Programu Mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury.         

      Nasza młodzież „wyłączona” jest z dostępności do wielu możliwości, jakie ich rówieśnikom daje miasto. Potrzeba projektu wynika z zainteresowania młodzieży tematyką pierwszej pomocy. W grudniu 2015r. przeprowadziliśmy ankietę wśród harcerzy na temat znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, wyniki były dla nas wielkim zaskoczeniem. Nikt z nich nie znał zasad pierwszej pomocy, nie umiał wykonać masażu serca ani sztucznego oddychania. Przyczyna tego stanu rzeczy wynika z braku edukacji w tym zakresie przez szkoły. Uczniowie gimnazjum nie mają zajęć z pierwszej pomocy. Na terenie naszej Gminy takie kursy nie odbywają się. Wyjątkiem są klasy I – III PSP w Dąbrównie, ale tu mają one zakres podstawowy. Z naszych obserwacji i rozmów z grupą docelową wynika, że mają oni chęć i predyspozycje do wzięcia udziału w tego typu działaniu. Tym bardziej, że są to osoby, które często wyjeżdżają na zawody, turnieje, obozy i chcą mieć wiedzę, jak pomóc innym i sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu bądź życiu.
       Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji młodzieży związanej z harcerstwem (30 osób) w wieku 12 – 15 lat należącej do 15 Działdowskiej Drużyny Harcerskiej Czerwone Płomienie, działającej przy Gminnym Centrum Kulturalno – Bibliotecznym w Dąbrównie, w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie liczby osób znających zasady udzielania pierwszej pomocy. Każda osoba, która weźmie udział w szkoleniu poprawia bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej.
2. Wyposażenie młodzieży w niezbędny sprzęt szkoleniowy i ratowniczy umożliwiający im działalność. Zakup fantomów umożliwi doskonalenie umiejętności już po zakończeniu kursów pierwszej pomocy oraz organizację pokazów dla osób zainteresowanych. Plecaki ratownicze (zakupione ze środków pochodzących od sponsorów po zakończeniu projektu), apteczki umożliwią prowadzenie zabezpieczeń przedmedycznych imprez organizowanych na terenie Gminy.
3. Zrozumienie przez młodzież potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym, uczulenie na krzywdę drugiego człowieka, uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej, doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, kształtowanie postaw humanitarnych, nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

     Projekt ma na celu na przeprowadzeniu szeregu szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zarówno teoretycznej jak i praktycznej) oraz wyłonienie grupy osób, która szkolona będzie także po zakończeniu projektu. Grupa ta będzie reprezentowała naszą Gminę na różnego rodzaju zawodach, konkursach z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Działania:
1. Zakup sprzętu szkoleniowego – podstawowy fantom do nauki resuscytacji oraz drobny sprzęt taki jak: środki dezynfekcyjne, jednorazowe maseczki do sztucznego oddychania, środki opatrunkowe, rękawiczki jednorazowe, itp.
2. Program szkoleń – wiedza i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy zdobyte przez wolontariuszy przydadzą się im też w przyszłości. Program szkoleń będzie więc jednym z elementów motywowania wolontariuszy, a co za tym idzie przyczyni się do ich długoterminowego zaangażowania. W sumie zostanie zorganizowanych 120 godzin szkoleniowych (60 h część teoretyczna i 60 h część praktyczna). Szkolenia będą prowadzone metodą wykładu z prezentacją multimedialną oraz metodą warsztatową. Uczestnicy poznają prawne aspekty pierwszej pomocy, zapoznają się z wiedzą nt. ratownictwa medycznego, czynności, procedur i sprzętu ratowniczego. Szkolenie zakończy się egzaminem.
Przewidywane rezultaty projektu:
1. Nabycie umiejętności z zakresu podstawowej pierwszej pomocy (wydane certyfikaty).
2. Uzyskanie umiejętności praktycznych z zakresu pierwszej pomocy.
3. Promowanie społecznej odpowiedzialności za zdrowie.
4. Utworzenie Młodzieżowej Specjalistycznej Drużyny Harcerskiej składającej się z 10 osób.

 

kultura dostepna logo

         Nasze  stowarzyszenie złożyło wniosek o dotację na realizację projektu  w ramach Programu Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”pod nazwą

"Kulturowo przez wieś program edukacji kulturalnej dla uczniów szkoły podstawowej w Dąbrównie”.

 Został on oceniony pozytywnie i otrzymał wsparcie w wysokości 14 tysięcy złotych.

Całkowita wartość projektu wynosi 15 588 zł.

Celem programu dotacyjnego „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury,

skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Cieszymy się z tego bardzo!


Projekt polega na połączeniu dwóch  form edukacji kulturalnej przeznaczonej

dla dzieci na poziomie szkoły podstawowej, klasy III- VI.

Zajęcia będą nieodpłatne dla uczniów.


W ramach projektu zaplanowano:


1. Spotkania z architektem na temat historii i starej zabudowy dawnego Dąbrówna, dwa spotkania miesięcznie w terminie wrzesień 2015 – grudzień 2015, zakończone stworzeniem repliki zabudowań dawnego Dąbrówna w technice 3d ( przy pomocy drukarki).


2. Spotkanie z autorem książki nt. historii i kultury dawnego Dąbrówna listopad 2015r.


3.Wyjazdy tematyczne :


a) Muzeum Żydów Polskich w Warszawie - 30 osób listopad 2015r.
b) Muzeum Zamkowe w Malborku - 50 osób – wrzesień 2015r.
c) Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, wyjazd połączony z Muzeum Powstania Warszawskiego - 30 osób – październik 2015r.


       Wyjazdami tematycznymi zostanie objęte 110 osób należących do społeczności lokalnej szkoły tj. uczniowie i nauczyciele pełniący funkcję opiekunów grup.

W zajęciach kółka weźmie udział 20 uczniów z klas IV- VI.

Partnerami projektu są:

- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrównie,
- Gminne Centrum Kulturalno – Biblioteczne w Dąbrównie.


Realizacja projektu rozpoczęła  się  7 września i potrwa do 31 grudnia 2015r.

 

Prezentujemy listę laureatów projektu - nasze stowarzyszenie na stronie 6

       logo Dąbrówno

     Stowarzyszenie „Nasze dzieci” otrzymało dotację z budżetu Gminy Dąbrówno na realizację zadania publicznego : Wspieranie tradycji kulturalno-społecznych Gminy Dąbrówno pod tytułem : Warmiak czy Mazur – kim jestem mieszkając w Dąbrównie?”.

      Dąbrówno jest wsią zlokalizowaną w powiecie ostródzkim. To niewielka miejscowość, która w swej długowiecznej historii może poszczycić się wieloma znaczącymi wydarzeniami i wielkimi postaciami. Na przestrzeni wieków historię Dąbrówna kształtowały różne kultury, które były i są obecne w Polsce.
      Chcemy wspierać ideę „Polska dla wszystkich”, chcemy współtworzyć kraj tolerancyjny, otwarty na wszystkich i na całe bogactwo różnorodności. Historia miejsca naszego zamieszkania motywuje nas do ukazania dzieciom kultury na różnych obszarach. Dąbrówno jest niewielką miejscowością o charakterze wiejskim (utraciło prawa miejskie w 1945 r.). Leży na skraju powiatu ostródzkiego w województwie warmińsko-mazurskim.
      Na przestrzeni wieków, w efekcie wielu wojen ludność Dąbrówna została wymieszana pod względem etnicznym, kulturowym i religijnym. Wielu „rdzennych” mieszkańców Gilgenburga nie zna dokładnie historii swojej miejscowości, nie mówiąc już o przekazywaniu i krzewieniu jej w młodszych pokoleniach. Bardzo często, gdy pytamy młodych przedstawicieli naszego społeczeństwa, gdzie leży granica między Warmią a Mazurami, jaka jest etymologia nazw tych krain geograficznych, skąd w tak małej miejscowości tylu „przodków'' różnych nacji – nie uzyskujemy odpowiedzi. Zdumiewa posługiwanie się w języku młodzieżowym określeniami: " -Ty Żydzie, Rusku, Prusaku” i kiedy pada pytanie, dlaczego używają w ich mniemaniu  takich perjoratywnych  nazw i czy są pewni, że wśród ich przodków nie ma tych „Żydów i Prusaków” odpowiedzią jest jedynie wzruszenie ramion. Nieznajomość tematu budzi międzyludzkie napięcia, które widoczne są zwłaszcza u starszej części populacji.  Ludzie, nie wiedząc kompletnie z jakiego powodu wykluczają ze swojego środowiska jakąś osobę, rodzinę, zrzucając  to na karb historii. Historii, której tak naprawdę nie znają.
       Podniesienie świadomości historycznej, geograficznej, przyrodniczej i kulturowej dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy Dąbrówno wzbudzi poczucie przynależności z ziemią, na której żyją. Pozwoli również na wyjaśnienie wielu spornych kwestii natury religijnej i światopoglądowej.

Projekt realizowany będzie dwutorowo. W trakcie jego realizacji przewiduje się:

- spotkania z licencjonowanym przewodnikiem turystycznym panem Leopoldem Rośkiewiczem, które  przybliżą historię naszej Gminy i miejscowości; teoria zobrazowana zostanie dwoma wycieczkami do: Muzeum Bitwy pod Grunwaldem i na  okoliczne cmentarze oraz  zwiedzanie Dąbrówna. Wiedzę zdobytą w trakcie spotkań uczestnicy sprawdzą biorąc udział w konkurs historycznym zorganizowanym z okazji 690- lecia Dąbrówna

- powołanie dziecięcego zespołu tanecznego, który tańcem opowie historię Warmii i Mazur.

Całkowity koszt projektu : 4790 zł, dofinansowanie 3000 zł z dotacji z budżetu Urzędu Gminy w Dąbrównie.

Prezes Stowarzyszenia „Nasze dzieci”
Joanna Kaźmierska

 

 

 

samorzad2015 logo FIO v1 na stroneHurra!

Projekt " Działamy wspólnie" zgłoszony przez Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" do konkursu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uplasował się na czwartym miejscu.

Na  konkurs w tej kategorii wpłynęło 427 wniosków z terenu całej Polski.

Zakłada on między innymi utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy i internetowego kanału telewizyjnego.

Kwota, którą udało się pozyskać to: 65 260 zł.

Projekt napisała Pani Wicewójt  Dorota Szczurowska. Gratulujemy!

 

Wyniki konkursu FIO

 

Informacje o projekcie " Działamy wspólnie"

 

logo Dąbrówno

    Dzięki dotacji z budżetu Urzędu Gminy w Dąbrównie w sali gimnastycznej PSP w Dąbrównie odbywają się zajęcia fitness dla chętnych w wieku 14+. Cieszą się one wielką popularnością.

Oto kilka zdjęć dokumentujących z jakim zaangażowaniem ćwiczą ich uczestnicy.