STATUT 

STOWARZYSZENIA

PRZYJACIÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DĄBRÓWNIE

''NASZE DZIECI''

 

Rozdział I – Postanowienia ogólne 

 

 §1. Stowarzyszenie nosi nazwę „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Dąbrównie „ Nasze Dzieci ” – zwane dalej „Stowarzyszeniem”.

 §2. Siedziba Stowarzyszenia i jego Organów znajduje się w Dąbrównie .

 §3. Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska.  

 §4. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieoznaczony.  

 §5. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 §6. Stowarzyszenie ma prawo używać oznak i pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wg wzorów uchwalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.   

 §7. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej pracy jej członków. Dla realizacji swoich zadań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

 §8. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

 

Rozdział II - Cele stowarzyszenia i sposoby działania

 

 §9.  Cele Stowarzyszenia

1.  Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności poprzez wspieranie Szkoły Podstawowej w Dąbrównie  – zwanej dalej Szkołą – w działaniach na rzecz:

a) dążenia do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez nauczanie, kształtowanie umiejętności i praktycznego wykorzystywania wiedzy, wychowania w aspekcie moralnym, etycznym

i duchowym

b) pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a w szczególności dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo, upośledzonymi, dyslektycznymi, niedosłyszącymi, niedowidzącymi

c) uczniów zdolnych i ambitnych, poprzez stwarzanie warunków do ich wszechstronnego rozwoju, w szczególności poprzez fundowanie stypendiów, nagród, uczestnictwa w wyjazdach zagranicznych

d) prowadzenia kursów naukowych, kół zainteresowań, itp.

e) podejmowania współpracy z ośrodkami zagranicznymi stwarzającymi możliwości prowadzenia nowatorskich form edukacji

f) promowania edukacji zdrowotnej, ekologicznej i działalności turystycznej

g) współpracy ze środowiskiem lokalnym

h) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji  życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

i) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

j) ochrony i promocji zdrowia

k) wypoczynku dzieci i młodzieży

l) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ł) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

m) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

n) turystyki i krajoznawstwa

o) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

p) promocji i organizacji wolontariatu

r) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

s) pozyskiwania środków na modernizację i funkcjonowanie Szkoły

t) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2003r.

Nr 96. Poz. 873 z późn. zmianami), w zakresie określonym w lit. L-AQ.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i niniejszego Statutu. Stowarzyszenie prowadząc działalność w sferze pożytku publicznego opiera się ponadto na 

ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Stowarzyszenie współpracuje ze Szkołą w wychowaniu dzieci i młodzieży, zgodnie z celami wymienionymi w § 9, na zasadach porozumienia z nauczycielami i rodzicami.

 §10. Stowarzyszenie prowadzi działalność publiczną na rzecz Szkoły poprzez podejmowanie zadań w zakresie : 

1. wspierania edukacji uczniów Szkoły,

2. wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Szkoły,

3. motywowania uczniów Szkoły szczególnie uzdolnionych do rozwoju ich talentów,

4. promowania i kształtowania pozytywnego wizerunku Szkoły,

5. popularyzowania historii, tradycji i osiągnięć Szkoły oraz dorobku jej wychowanków, 

6. pomocy i wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, edukacyjnych, organizacyjnych i gospodarczych Szkoły, 

7. integrowania środowiska rodziców, nauczycieli, uczniów i absolwentów Szkoły. 

 §11. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez : 

1. współpracę z Radą Rodziców Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz Dyrekcją Szkoły i innymi organami działającymi w Szkole,

2. organizację kiermaszy, aukcji, loterii, wystaw, konkursów, spotkań, imprez turystycznych i innych imprez kulturalnych,

3. pozyskiwanie funduszy na rzecz przedsięwzięć związanych z rozwojem Szkoły, np. pozyskiwanie dotacji ,

4. współpracę z instytucjami, organizacjami i osobami fizycznym, których cele działania są zbliżone do celów Stowarzyszenia, 

5. pozyskiwanie środków na działalność statutową Stowarzyszenia.  

 §12. Statut Stowarzyszenia zabrania : 

1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

2. przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników ora ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Rozdział III - Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

 §13. 

1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 

a) członków założycieli, 

b) członków zwyczajnych, 

c) członków wspierających, 

d) członków honorowych.

2. Członek założyciel jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia.

3. Członkiem zwyczajnym stowarzyszenia mogą być absolwenci, nauczyciele i pracownicy Szkoły, rodzice uczniów i absolwentów Szkoły, jak również każda inna osoba fizyczna, która popiera cele Stowarzyszenia i deklaruje wolę współpracy.

4. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą osoby fizyczne lub prawne zainteresowane merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i które zadeklarują współpracę i pomoc na rzecz Stowarzyszenia. 

5. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna  szczególnie zasłużona dla Szkoły lub Stowarzyszenia.  

 §14.

1. Kandydat na członka zwyczajnego składa Zarządowi pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia.  

2. Członkostwo w Stowarzyszeniu nabywa się na mocy uchwały Zarządu  podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Zarządu z dniem jej podjęcia. Uchwałę w sprawie nabycia członkostwa Zarząd podejmuje w terminie 30 dni od daty złożenia deklaracji. 

3. Od uchwały Zarządu odmawiającej przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków  w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

4. Członkostwo wspierające nadaje Zarząd na wniosek któregokolwiek organu Stowarzyszenia.. 

5. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.  

 §15.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:  

a) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia w zebraniach i działalności Stowarzyszenia,  

c) zgłaszania opinii, propozycji, wniosków i postulatów dotyczących wszelkich przejawów działalności władz Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający i honorowy posiada prawa określone w §14 ust.1 pkt. b) i c).  

 §16 .

1. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 

a) przestrzegać postanowień Statutu, Regulaminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i uchwał Władz Stowarzyszenia, 

b) przyczyniać się swoim udziałem do realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia oraz propagować jego program,  

c) swoją postawą i działaniem przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia, 

d) regularnie opłacać składki członkowskie i inne zadeklarowane świadczenia, 

e) dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający oraz członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest od uiszczania składek członkowskich.  

 §17. 

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1. rezygnacji z członkostwa złożone  Zarządowi w formie pisemnej, po uprzednim uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,

2. śmierci członka, 

3. wykluczenia w przypadku:  

a) rażącego naruszenia postanowień Statutu, Regulaminu i uchwał Władz Stowarzyszenia, 

b) oczywistego działania na szkodę Stowarzyszenia, 

c) niepłacenia składek przez okres jednego roku bez należytego uzasadnienia.  

 §18.

1. Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje na mocy uchwały. 

2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Odwołanie składa się na piśmie w siedzibie Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV - Władze Stowarzyszenia

 

 §19.

1. Władzami Stowarzyszenia są :  

a) Walne Zebranie Członków, 

b) Zarząd Stowarzyszenia, 

c) Komisja Rewizyjna.

2. Wybory do Władz Stowarzyszenia odbywają się w głosowaniu jawnym. 

3. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. 

4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie. 

5. Członek władz Stowarzyszenia może złożyć rezygnację bez podania przyczyny.

6. Członek władz Stowarzyszenia może zostać zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa nie zgodnie ze statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Stowarzyszenia. 

7. W przypadku ustąpienia w trakcie kadencji członka władz, o których mowa w § 19 ust.1 pkt. b) i c), władzom Stowarzyszenia przysługuje prawo uzupełnienia swego składu.

8. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Zarządu podejmuję Komisja Rewizyjna.  

9. Zawieszony lub odwołany członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia, w ciągu 30 dni od podjęcia przez Komisję Rewizyjną uchwały o zawieszeniu bądź odwołaniu członka Zarządu.  

10. Uchwałę o odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Walne Zebranie Członków. 

11. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej jej połowy członków. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.  

 §20. Walne Zebranie Członków 

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, może być zwyczajne i nadzwyczajne. 

2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz w roku nie później niż do końca III kwartału. 

3. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania  w sposób wskazany w §20 ust. 7. 

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbyć się w każdym czasie.  Zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku.   

5. Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze odbywa się raz na 4 lata. 

6. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni, honorowi , wspierający oraz zaproszeni goście.  

7. Zawiadomienie o terminie Walnego Zebrania Członków wraz z porządkiem i projektami uchwał przesyła się członkom na adres mailowy przez nich podany najpóźniej na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków. 

8. Walne Zebranie Członków jest prawomocne jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia.  

9. W wypadku braku kworum na Walnym Zebrania Członków  zwołanym w pierwszym terminie,  Walne Zebranie Członków zwołuje się w drugim terminie, nie później jednak niż do 30 dni od dnia pierwszego Walnego Zebrania . W drugim terminie Walne Zebranie Członków jest prawomocne bez względu na ilość obecnych osób. 

10. Zebranie Członków zbiera się raz w roku, nie później niż do końca III kwartału.  

 §21. 

1. Walne Zebranie Członków  każdorazowo dokonuje wyboru Prezydium w składzie od 2 do 4 osób, w tym Przewodniczącego i Sekretarza. 

2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje Przewodniczący. 

3. Z obrad Walnego Zgromadzenia Członków sporządza się protokół, za który odpowiedzialny jest Sekretarz. 

4. Członkowie Prezydium odpowiadają za zgodność przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia Członków z postanowieniami Statutu.  

 §22.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 

2. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należą: 

a) wybór i odwołanie poszczególnych członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, 

b) wytyczanie (ustalanie)  kierunków działalności Stowarzyszenia,

c) rozpatrywanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium, 

d) zatwierdzanie rozliczeń finansowych w postaci bilansów rocznych, 

e) rozpatrywanie odwołań od uchwał innych władz Stowarzyszenia,

f) podejmowanie decyzji o współpracy z innymi Stowarzyszeniami, instytucjami i podmiotami prawnymi,

g) uchwalanie statutu i jego zmian, 

h) uchwalanie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

i) podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia i powołaniu likwidatorów a także zabezpieczeniu i rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia, 

j) wyznaczenie osoby do bieżącego kierowania Stowarzyszeniem na wypadek niemożności powołania Zarządu,

k) nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego.  

 §23.

1. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd Stowarzyszenia. 

2. Zarząd jest wybierany w głosowaniu jawnym przez Walne Zgromadzenie Członków. 

3. Zarząd składa się od 4 do 5 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza .

4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata. 

5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa lub Wiceprezesa, z zastrzeżeniem ust. 9. W przypadku równej liczby głosów  decydujący głos ma  Prezes Zarządu. 

7. Uchwała budżetowa zapada większością 2/3 głosów Zarządu. 

8. W posiedzeniu Zarządu może brać udział przewodniczący Komisji Rewizyjnej, ewentualnie upoważniony przez nich członek tych władz z głosem doradczym. 

9. Do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. Do składania oświadczeń woli

w pozostałych sprawach wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.   

 §24. Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia, a w szczególności:

1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, 

3. uchwalanie okresowych planów działania, preliminarzy budżetowych,

4. wnioskowanie o przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia,

5. uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,

6. zwoływanie i przygotowywanie Walnego Zebrania Członków, 

7. ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej płatności

8. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.  

 §25.  Komisja Rewizyjna. 

1. Organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna  

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-4 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym.

3. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. 

4. Kadencja członków Komisji rewizyjnej trwa 4 lata.  

 §26.  Do właściwości Komisji Rewizyjnej należy sprawowanie kontroli wewnętrznej nad działalnością stowarzyszenia, w szczególności poprzez: 

1. przeprowadzanie bieżącej i okresowej kontroli dokumentacji księgowej oraz innych dokumentów w celu zapewnienia zarówno prawidłowej gospodarki finansowej Stowarzyszenia, jak i jego działalności statutowej, 

2. wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności finansowej, jak i statutowej, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia, 

3. składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz wnioskowanie o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium członkom Zarządu Stowarzyszenia, 

4. rozpatrywanie skarg i wniosków członków Stowarzyszenia,

5. składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, zgłaszanych postanowień lub przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia, 

6. występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia 

w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.  

 §27. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu tajnym, zapadają zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

 

Rozdział V - Majątek i fundusze Stowarzyszenia

 

 §28.

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować darowizny, spadki i zapisy.

3. Cały uzyskany przez Stowarzyszenie dochód przeznaczany jest na realizację celów statutowych.

 §29. Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach. 

 

Rozdział VI - Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia  

 

 §30. Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy 

członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.  

 §31.

- Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

- W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia rozstrzyga się również o przeznaczeniu jego majątku.

- Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że w uchwale o rozwiązaniu Walne Zgromadzenie Członków postanowi inaczej.

 

Rozdział VII - Przepisy końcowe  

 

 §32. W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach oraz Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.